خط دوم مترو اصفهان تحت‌ نظارت جدی میراث فرهنگی قرار دارد