92 درصد مراکز درمان اعتیاد در کشور توسط مردم اداره می‌شود