نخستین هم‌اندیشی دانشجویی و دانشگاهی روابط عمومی ایران برگزار خواهد شد