دانشگاه صنعتی اصفهان در در لیست ۱۳ دانشگاه گروه یک کشور