نرم افزار «خدعه صهیون، کتابخانه دیجیتالی صهیونیسم پژوهی، نسخه دو» تأیید فنی گرفت