در مزایده چهارم با بالاترین قیمت پیشنهادی برای خرید پرسپولیس شرکت می‌کنیم