تضييع حقوق ديگران، بيانگر ضعف نظارت دروني افراد است