نهایی کردن قانون سازمان ملی استاندارد در دستور کار مجلس است