معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد نخبگان کشور به لرستان سفر می کند