ترکیه: اجرای حکم مرسی، خاورمیانه را به آشوب می‌کشد