«بومی سازی قبل از تولید»؛ شاهکاری از مسولان صنعت هوایی!