دانشجویان قبل از دریافت کارت آزمون شهریه خود را تسویه نمایند