تخلف در انتخابات شورای شهر کرج محرز شد/ فرماندار سابق و معاونش به انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند