معاون وزیر آموزش و پرورش: استکبار برای تعلیم و تربیت ما برنامه ریزی کرده است