520 نفر از دیر بوشهر به مرقد امام راحل اعزام می شوند