آوارگان افغان تا 8 ماه آینده باید پاکستان را ترک کنند