تهدید کشتی ایرانی عواقب خوبی برای تهدیدکنندگان نخواهد داشت