ضرورت تشریک مساعی مسئولان دول اسلامی در زمینه مقابله با افراط گری