می‌خواستیم هواپیمایی را بومی کنیم که هنوز تولیدش به اتمام نرسیده بود!