روچه: دی ماریا گزینه مناسبی برای پاریس سن ژرمن است