نمایندگان ایران مقالات خود را در همایش علمی اتحادیه جهانی کشتی ارایه کردند