امام جمعه دزفول:جهان اسلام از مقاومت و ایستادگی مردم دزفول در دفاع مقدس الگو گرفت