از شهید مطهری تا مهندس بازرگان در کتاب «شخصیت شناسی تاریخ معاصر»