تاکید بر توجه به استان کردستان در تدوین برنامه ششم توسعه/ قدردان فداکاری پیشمرگان کرد هستیم