همکاري وزارت ارشاد و شهرداري تهران در عرصه مد و لباس