اجرای فاز دوم خط ویژه در مسیر میدان آزادی تا شهدا کرمان