آیت الله امینی به همراه پژوهشگران برتر دینی مورد تجلیل قرار می گیرد