آب مورد نیازعشایر شهرستانهای کهگیلویه، لنده و چرام تامین می شود