بخشدارآبدان بوشهر:برداشت بی رویه آب، کشاورزی منطقه را مشکل کرده است