عزت واقعی مسلمانان در گرو عمل به قرآن است// برخورداری مسابقات ایران از استاندارد های دقیق