بررسی «سینمای اجتماعی و نقد سازنده» با حضور توحیدی، سامان و هاشم‌زاده