کادر فنی تیم ملی از برگزاری همایش مربیان بی خبر بود