همایش «امام موسی صدر و تجربۀ گفتگو در جهان دینی» برگزار می‌شود