ورود 200 خودروری زرهی و تانک به کمپ حبانیه برای ...