می‌خواستیم هواپیمایی را بومی نیم که هنوز تولیدش به اتمام نرسیده بود!