برنامه مربیان داخلی و خارجی را می گیریم/ تصمیم نهایی در جلسه بعدی