موفقیت نیروهای مسلح در تولید زبان نظامی فارسی استثنایی است