اگر مخابرات بسته توسعه ای ارائه کند از افرایش تعرفه دفاع خواهیم کرد/روند خصوصی سازی در شرکت مخابرات ن