هیچ فعالیت فرهنگی به دلیل کمبود اعتبارات مالی نباید روی زمین بماند