تولید موادمخدر در افغانستان از زمان حضور ناتو ۴۰ برابر شد