فروشگاه‌هاي الکترونيکي بازي براي اخذ مجوز تا پانزدهم خرداد ماه فرصت دارند