تردد ناشران در مصلی برای خروج بارهایشان از سرگرفته شد