سهم دولت در نظام رسانه‌ای کمتر از منتقدان و مخالفان است