14 شعبه به مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند اضافه می‌شود