اولین کنفرانس ملی «توسعه پایدار در سیستم‌های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست»