موفقیت دانشمندان دراختراع نخستین «روبات گرده افشان وشاناسایی آفات» جهان