پیروانی: کادر فنی تیم ملی فوتبال به همایش مربیان دعوت نشدند