22 میلیارد ریال اعتبار گازرسانی به روستاهای مهران اختصاص یافت