ردیف بودجه‌ ویژه انجمن اولیا و مربیان برای اولین بار اختصاص یافت