انتظار فرش‌های گنجینه کاخ گلستان برای هوادهی ۱۰ ساله شد